รมต.เเรงงานเคาะวันโอนเงิน 5,000 บาท เยียวยา ม.39-ม.40

รมต.เเรงงานเคาะวันโอนเงิน 5,000 บาท เยียวยา ม.39-ม.40 มติอนุมัติจ่ายเงินเยียวยาผู้ประกอบการและลูกจ้างที่ได้รับผลกระทบจากคำสั่งข้อกำหนดออกตามความมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนด พ.ร.ก การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน

11 views