จ่ายเงินเยียวยา ลูกจ้างและผู้ประกอบการ 9 กลุ่มอาชพ

จ่ายเงินเยียวยา ลูกจ้างและผู้ประกอบการ 9 กลุ่มอาชีพ ในการช่วยเหลือเยียว ลูกจ้างและผู้ประกอบการ ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 รับ2500 นายจ้าง 3000

16 views